Element Letňany

Element Letňany je rezidenční developerský projekt firmy GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o. / ELEMENT LETŇANY s.r.o. v pražských Letňanech.

O projektu

 • Historie stavby Polyfunkční dům JUNION od roku 2002 (občanské sdružení Zdravé Letňany)
 • Výstavba polyfunkčního vícepodlažžního domu v ul. Tupolevova (auto: starosta Josef Dobrý, zdroj: Letňanské listy, číslo 3, rok 2003)
  • V Letňanech máme deficit cca 2 000 parkovacích míst. A protožže máme omezenou délku ulic, omezený počet míst, kde je možžné parkovat, rozhodli jsme se pro zvýšení počtu parkovacích míst výstavbou polyfunkčního domu. Polyfunkční dùm se skládá ze 156 „startovacích“ malometrᾞních bytů (2 podlažží) a v nejnižších třech podlažžích bude 236 garᾞových stání. Stavba zabere 80 stávajících parkovacích míst. Kažždá bytová výstavba v Praze je totižž podmíněna zajištěním normativního poètu parkovacích stání. Vzhledem k tomu, žže vznikne, jak je výše uvedeno, 236 míst, je tedy navýšení pro tuto lokalitu 146 parkovacích míst. Zástavba v ulici Tupolevova je zahrnuta v projektu „Regenerace sídliště Letňany“, kterou zpracoval pro městskou část Útvar rozvoje města (Hradčanské nám.). Tento útvar je organizací hl.m. Prahy a je zároveň zpracovatelem Územního plánu. Předpokládáme, žže tato stavba se stane předmětem kritiky části občanů v této lokalitě bydlících. Podobně tomu bylo při zřizování hlídaného parkoviště, které dnes využžívají i někdejší kritici výstavby. Je nám líto, ale mnohdy v zájmu obecném musíme omezit, i když jen částečně, určitou skupinu obyvatel. Považžujeme za samozřejmé, žže všechny zákonné normy budou dodržženy, vč. územního plánu.
 • Závěr zjišťovacího řízení (PDF) podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostředí, stavba „Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letňany“ (3/2004; 105 bytů, 345 parkovacích stání) (pozor, jde o jednu z historických vývojových etap stávajícího projektu)
 • Projekt Element Letňany byl podle vyjádření radnice schválen proti vůli MČ Praha 18 díky autorizovanému inspektorovi:
  • Dotaz na diskusním fóru radnice Letňan č. 2183685 (19. 12. 2017): „Rád bych se zeptal na výstavbu bytového domu [Element Letňany]. (…) Jak je možné, že tuto stavbu někdo schválil? Rovněž by mě zajímalo, kde se bude dát v Letňanech „normálně“ zaparkovat? (…)“
  • Odpověď z radnice od Vladislava Gerharda (20. 12. 2017): „Stavba byla povolena přes nesouhlas MČ Praha 18 certifikátem ze dne 29. 3. 2009 vydaným autorizovaným inspektorem. Náhrada parkovacích stání na stávajícím parkovišti je řešena v rámci stavby nazvané ‚Novostavba garážového a bytového domu JUNION‘. Problematiku parkování v rámci Letňan se snaží vedení MČ Praha 18 řešit, a právě proto nechává zpracovat ‚Studii dopravy v klidu‘ s tím, že od projektanta chce najít nějaké řešení.
 • Ing. Lněnička podal návrh proti prodeji pozemku developerovi na zasedání zastupitelstva MČ Praha 18 ze dne 15. října 2015 (zápis):
  • Návrh starosty Kabického k hlasování: navýšení prodejní ceny za pozemek p. č. 629/697, k.ú. Letňany, o výměře 2 153 m² na 7,3 mil. Kč (3 400 Kč/m2) s tím, že „dle současné cenové mapy je cena tohoto pozemku 3 000 Kč/m2
  • Protinávrh zastupitele Lněničky, který těsným výsledkem nebyl přijat:
   • Návrh zastupitele Lněničky k hlasování:
    • Projekt „Novostavba garážového a bytového domu JUNION“ dle certifikátu č. j. 710907 ze dne 30. 4. 2009 vydaného autorizovaným inspektorem Ing. arch. Milanem Teigiserem na pozemku parc. č. 629/697 bude mít nejvýše 63 bytových jednotek a alespoň 234 odstavných parkovacích stání (pozn.: s tím, že stávající návrh je na 130 bytových jednotek a 160 parkovacích stání)
    • Kupní cena pozemku nebude nižší než 15 mil. Kč (7 tis. Kč/m2)
   • Poznámky k sporu na zastupitelstvu
    • Tento protinávrh Ing. Lněničky je podložen komplexní analýzou komplikovaného historického vývoje – viz usnesení, str. 10 až 13.
    • Dále, Ing. Lněnička mj. konstatuje: „Je očividné, že postup MČ Praha 18 v roce 2014 a 2015 se děje na úkor MČ Praha 18, které reálně hrozí poškození jejích zájmů krajně nevýhodným prodejem a zcela zásadní změnou parametrů projektu z roku 2004 – dojde k dopravnímu zatížení, zásahu do životního prostředí, ale i k nedosažení takového počtu parkovacích stání, které bylo dlouhodobě očekáváno. Vše se stane bez toho, aby se MČ Praha 18 dostalo odpovídajícího ekvivalentu.“

  Mapa

  Nabídkové ceny

  Kč/m2 Průměr 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
  Ceny k 12/2017 85 701 87 559 86 073 83 672

  Zdroj:

  • Předpoklad: příčky zabírají 5,6 % plochy bytu.
  • Webové stránky projektu Element Letňany, analýza autor, ceny jsou spočteny na základě údajů o 77 bytech z celkových 107 bytů

  Technické údaje

  Položka Popis
  Ulice Tupolevova
  Architekt / stavební firma Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Popis projektu
  Počet budov x jednotek 1 budova, 107 bytů, 1+kk až 3+kk; 49 m2 až 77 m2
  Počet podlaží 1 budova, 3 vchody, 5 nadzemních podlaží, žádné podzemní podlaží
  Datum výstavby K datu 12/2017 stavba nebyla zahájena, ale podle ceníku na webu již bylo prodáno okolo 15 bytů

  Zdroj: Element Letňany

  Fotografie – vizualizace

  Junion – garážový bytový dům Tupolevova – Letňany (2004)

  „Kapacita 63 bytů, 235 aut, restaurace, 2004, SP“

  Zdroj: Architektonická kancelář Křivka

  Garážový dům Junion Praha 18 – Letňany (2005)

  „Kapacita 93 bytů, 242 parkovacích stání ve 3 podlažích, 2005, ÚR“

  Zdroj: Architektonická kancelář Křivka

  Bytový projekt „Element Letňany“ (12/2017)

  Zdroj: Element Letňany (12/2017)

  Před výstavbou

  Datum: 12/2017