Územní plán

Plán využití nezastavěných ploch v Letňanech je v územním plánu zobrazen k 1. 1. 2017 takto:

Územní plán Prahy. Zdroj: Cenová mapa stavebních pozemků
Územní plán Prahy. Zdroj: Cenová mapa stavebních pozemků
Ortofotomapa Letňan. Zdroj: Cenová mapa stavebních pozemků
Ortofotomapa Letňan. Zdroj: Cenová mapa stavebních pozemků

Vysvětlivky

IZ
Izolační zeleň – zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních ploch.
LR
Lesní porosty – pozemky určené k plnění funkce lesa
OV
Všeobecně obytné – území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.
OB
Čistě obytné – území sloužící pro bydlení.
OP
Orná půda, plochy pro pěstování zeleniny – orná půda, intenzívní zelinářské a květinářské kultury. Louky a pastviny.
SP
Sport – území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu
SV
Všeobecně smíšené – území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.
VN
Nerušící výroby a služeb – území sloužící pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.
ZMK
Zeleň městská a krajinná – zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území

Zdroj: ÚP Praha – charakteristika funkčního využití území (PDF)

Vlastníci rozvojových ploch v Letňanech

Parcela č. Výměra (m2) Využití dle ÚP Vlastník
768/62 84 424 OP / LR (orná půda / lesní porosty); minoritně SP (sport) a OB (čistě obytné) Bendl Václav, Šedivá Helena
768/1 51 599 OP / LR (orná půda / lesní porosty); minoritně ZMK (zeleň), SP (sport) a OB, OV, SV (čistě obytné až smíšené) Státní pozemkový úřad
768/11 29 960 SV, OV (všeobecně smíšené, všeobecně obytné) Bendl Václav, Šedivá Helena
527/1 7 156 OB, OV (čistě obytné, všeobecně obytné) Central Group
470/1 14 665 OB, OV (čistě obytné, všeobecně obytné) Josef Antoš

Zdroj: Nahlížení do KN (31. 12. 2016)

Tyto pozemky jsou zobrazeny na mapě takto:

Pozemky v Letňanech. Zdroj: Nahlížení do KN
Pozemky v Letňanech. Zdroj: Nahlížení do KN